Financieel verslag periode 1 okt 2016 - 30 sept 2017

 

  resultaat   begroting   begroting
Baten 2016/17   2016/17   2017/18
     
           
Giften 1.837,05    1.000     1.000 
           
Rente 30,47    75     30 
           
Vrienden 2.694,90    2.500     2.500 
           
Jubileum Boek verkopen 360,00    1.500     500 
           
Totaal 4.922,42    5.075     4.030 
           
           
Lasten          
           
Verzekeringen 306,66    300     300 
           
Bankkosten 129,88    125     130 
           
Beheerskosten 402,39    300     400 
           
Onderhoudskosten 1.457,15    1.000     1.500 
           
Administratie + Overige 449,59    300     400 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 3.745,67    3.025     3.730 
           
           
Totaal Baten 4.922,42    5.075     4.030 
Tiotaal Lasten 3.745,67    3.025     3.730 
Resultaat 1.176,75    2.050     300 

 

Balans per 30 september        
           
      30-09-17   30-09-16
           
IJsschuiten      22.773,60    22.773,60
Rekening courant Rabobank    121,08    1.403,90
Rendements rekening Rabobank    16.625,10    14.594,63
Kas & kleine kas      717,39    688,29
Nog te ontvangen      400,00     
           
Vermogen      35.181,67    34.004,92
Reservering dekzeilen      5.455,50    5.455,50
           

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen                    
In de boekhouding op kasbasis de transacties worden geregistreerd uitsluitend gebaseerd op de       
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd,       
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.           
                     
Balans/Vermogen                    
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.          
Gift Rabo bank € 6000 gereserveerd voor dekzeilen. Hiervan is een dekzeil gekocht voor € 544,50      
zodat  een bedrag van € 5455,50 overblijft als reservering voor dekzeilen.          
Nog te ontvangen verzekerings premie van transport naar Polen          
                     
Inkomsten/Uitgaven:                    
1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de      
    ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en gerestaureerd.            
2. € 250 extra gift ontvangen wegens beschikbaarstellen van ijsschuit bij tentoonstelling.         
3. Giften € 587 ontvangen tijdens Open Dag en ijszeilen zijn gestort in de Kleine kas. Hievan worden kleine contante uitgaven gedaan. 
4. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers     
    en de jaarlijkse Opendag in december.                
6. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers       
    aan de historische ijsschuiten.                  
7. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.     
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek    
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.          
                     
                     
Februari 2018,                    
Jan Konijn, penningmeester