Financieel verslag periode 1 okt 2018 - 30 sept 2019

 

    resultaat    begroting       begroting
Baten    2018/19    2018/19        2019/20
     
           
Giften 2.708,34    2.000     1.600 
           
Rente 1,63    0   
           
Vrienden 2.729,00    2.500     2.750 
           
Jubileum Boek verkopen 0    0     0 
           
Totaal 5.438,97    4.500     4.352 
           
           
Lasten          
           
Verzekeringen 305,98    300     305 
           
Bankkosten 119,41    150     120 
           
Beheerskosten 322,47    400     250 
           
Onderhoudskosten 1.724,14    1.500     3.000 
           
Administratie + Overige 87,34    400     250 
           
Opslagkosten 1.000,00    1.000     1.000 
           
Totaal 3.559,34    3.750     4.925 
           
           
Totaal Baten 5.438,97    4.500     4.352 
Tiotaal Lasten 3.559,34    3.750     4.925 
Resultaat 1.879,63    750     -573 

 

Balans per 30 september        
           
      30-09-19   30-09-18
           
IJsschuiten      22.773,60    22.773,60
Rekening courant Rabobank    1.198,30    2.703,55
Rendements rekening Rabobank    14.279,91    16.278,28
Kas & kleine kas      505,55    577,80
                   
           
Vermogen      38.757,36    36.877,73
Reservering dekzeilen      0    5.455,50
           

 

Toelichtingen:                    
                     
Algemeen              
In de boekhouding op kasbasis de transacties worden geregistreerd uitsluitend gebaseerd op de 
overdracht van contant geld, zoals wanneer het geld wordt ontvangen wordt direct geregistreerd, 
kosten alleen worden geregistreerd wanneer de echte betaling gebeurt.     
               
Balans/Vermogen            
Bezittingen: De ijsschuiten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.      
Gift Rabo bank € 6000 gereserveerd voor dekzeilen. Hiervan is een dekzeil gekocht voor € 544,50,
materiaal om dekzalen te maken en een industriele naaimachine.      
               
               
Inkomsten/Uitgaven:            
1. Gift Leguit en Roos is een jaarlijkse gift. Deze wordt verrekend met de betaling van de huur over de
    ruimte waar de ijsschuiten staan gestald en gerestaureerd.      
2. Beheerkosten zijn de vergaderkosten van de jaarvergadering, de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers 
    en de jaarlijkse Opendag in december.          
4. Onderhoudskosten zijn kosten gemaakt door restauratiewerkzaamheden door vrijwilligers   
    aan de historische ijsschuiten.            
5. De verkoopopbrengsten van het jubileumboek worden verantwoord onder de rubriek "Jubileumboek verkopen.   
    en zullen in de komende jaren als baten worden verantwoord, terwijl de productiekosten van het jubileumboek
    in het boekjaar 2015/16 geheel in de exploitatiekosten zijn opgenomen.    
6. Geen inkomsten/uitgaven ontvangen van Kleine Kas        
               
               
               
               
Maart 2020              
               
Het Bestuur